Значение на час

час
часъ̀т, часа̀, мн. часовѐ, (два) ча̀са, м.
1. Мерна единица за време, равна на една двадесет и четвърта част от денонощието, която се дели на шейсет минути. Чаках го цял час.
2. Само ед. Срок от 60 минути, изчислен от полунощ или от обяд. Сега е два часът след полунощ. Ще се върна в пет часа следобед.
3. Промеждутък, предназначен за учебни занятия. Утре имам два часа математика.
4. Време, момент. В труден час. В късен час.
5. Време, предназначено за нещо. Приемен час.Час по час. Много често. • Дванадесети час. Решителен момент. • На добър час! Пожелание при отпътуване или при започване на нова дейност. • На часа. Веднага. • Удари часът. Настъпи решителният момент. • Малките часове. Времето след полунощ. • Настъпи/удари последният час (на някого). Дойде краят, предсмъртният момент.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".