Значение на сиблинг

(чужд.) (от Англ. sibling) роден брат или сестра Краткосрочни и спешни настанявания с приоритет на случаи с деца в родствена връзка /сиблинг/ - обособено помещение за кризисно настаняване.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".