Значение на думата диверсификация

Разнообразие; различие - диверсификация, от английски: diversification, от diverse - различен)

Значение на думата диверсификация

1. Разностранно развитие; 2. Придобиване на многостранен, многоотраслов характер; 3. Инвестиционна стратегия за намаляване на риска; 4- Фин. Покупка на ценни книжа от различни емитенти, от различни стопански отрасли и в различни валути; / лат. / \" Първите ни приоритети са да свържем нашата енергийна преносна мрежа с нашите съседи, за да бъде осигурена диверсификацията на доставките, за да се избегне кризата с доставките, както се случи преди време \". Николай Младенов - / външен министър на РБългария /.

Значение на думата диверсификация

диверсифика̀ция
ж., само ед. Отказ от едностранчива специализация, придобиване на многостранен, многоотраслов характер.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".