Значение на агреман

агрема̀н
м., само ед. Спец. Официално дадено съгласие на една държава да приеме като дипломатически представител лице, предложено от друга държава.