Значение на модератор

(от латински: modratio/moderare → управлявам, ръководя, насочвам, регулирам) e човек, който ръководи разговор или друга комуникация и ги направлява. Групов модератор - в организации и предприятия модераторът развива стратегии, създава планове и предприема реорганизиране или просто дава насоки с опита си. Работят на групи от 10 го 20 човека, но понякога и в големи - от по 200 души. Методите на модератора са модерация, модерация в големи групи, групова динамика, развиване на организацията и организационните умения. Модератор в разговора - този вид модератор подкрепя, съпътства изказванията на един кръг от хора или разговора на някакъв подиум. Той поздравява зрителите в началото, представя и разяснява темата на дискусия, следи за спазването на правилата за разговор и водене на дискусия, представя участниците в дискусията. Изгражда и структурира отделните вметки, подчертава важността на някои изказвания, обобщава, следи за спазването на тишина, посредства при конфликти. Управлява яснотата на темата и прави слушателите или зрителите част от разговора. Накрая обобщава всички точки, благодари на участниците и завършва отново с поздрав за завършване.